УКРАЇНА

МАЙДАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від _____________року          с.Майданецьке                  №  ____

 

Про Порядок доступу до

публічної інформації,

що знаходиться в розпорядженні

Майданецької сільської ради

 

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження Майданецького сільського голови від 05.07.2011 р. № "Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації" у виконкомі Майданецької сільської ради», з метою створення дієвих механізмів для реалізації права громадян на доступ до публічної інформації:

1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Майданецької сільської ради згідно з додатком.

2. Секретарю сільської ради ознайомити всіх працівників сільської ради із цим розпорядженням та забезпечити оприлюднення цього розпорядження шляхом розміщення на дошці оголошень у центрі села та на інформаційному стенді сільської ради

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                               П.С.Мусієнко

 

 

Додаток до розпорядження

    Порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться в                                   розпорядженні Майданецької сільської ради  

1. Загальні положення

1.1. Метою створення Порядку доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Майданецької сільської ради, є забезпечення ефективності та прозорості її діяльності, створення дієвих механізмів для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. Підставою для створення Порядку доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Майданецької сільської ради (далі – Порядок), є Закон України "Про доступ до публічної інформації (далі – Закон).

1.3. Відповідальним з цієї ділянки роботи у Майданецькій сільській раді є посадова особа, на яку покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до публічної інформації, здійснення оприлюднення публічної інформації, а також опрацювання, систематизації, аналізу та контролю задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту. 1.4. Згідно із Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

1.5. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, установлених Законом.

2. Доступ до публічної інформації

2.1. Доступ до публічної інформації, що перебуває в розпорядженні Майданецької сільської ради, здійснюється шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: - на офіційних стендах; - будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

3. Публічна інформація з обмеженим доступом

3.1. Інформацією з обмеженим доступом є:

- конфіденційна інформація;

- таємна інформація;

- службова інформація.

3.2. Обмеження в доступі до публічної інформації, що є в розпорядженні Майданецької сільської ради, може здійснюватися виключно на підставах, визначених Законом, при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3.3. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину. 3.4. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду у Майданецькій сільській раді;

3.5. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

3.6. Конфіденційна інформація

– інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку, за їхнім бажанням, відповідно до передбачених ними умов.

3.7. Майданецька сільська рада може поширювати конфіденційну інформацію, якою вона володіє, лише за згодою осіб, які обмежили доступ до цієї інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

3.8. Майданецька сільська рада, яка володіє інформацією про особу, зобов'язана:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

3) вживати заходів щодо внеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

3.9. Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до п. 3.2 цього Порядку, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

3.10. До службової інформації Майданецької сільської ради належить внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій Майданецької сільської ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3.11. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до п. 3.2 цього Порядку.

3.12. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі. 

4. Строки оприлюднення публічної інформації - порядок денний сесії сільської ради – не пізніше як за 5 календарних днів до дати проведення сесії; - порядки денні засідань постійних комісій – за 1 день до дати їх проведення; - рішення сільської ради, протоколи сесій сільської ради, розпорядження сільського голови та протоколи засідань постійних комісій обласної ради – невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа чи проведення засідання; - інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, а також про заходи, які вживаються у зв'язку з цим, оприлюднюється невідкладно.

5. Запит на інформацію

5.1. Надання публічної інформації Майданецькою сільською радою здійснюється у відповідь на запит на інформацію.

5.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити на інформацію можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

5.3. Запитувач має право звернутися із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

5.4. Запит на інформацію складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача або найменування запитувача; поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

6. Строки розгляду запиту на інформацію

6.1. Майданецька сільська рада як розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію в межах своєї компетенції не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту на інформацію має бути обґрунтованим.

6.4. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Майданецька сільська рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Майданецька сільська рада повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

7. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

7.1. Майданецька сільська рада має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у разі, якщо:

1) не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до розділу 3 цього Порядку;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених додатком 3 до цього Порядку.

7.2. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

7.3. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

7.4. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки в разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7.5. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

8. Плата за надання інформації

8.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

8.2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

9. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності Майданецької сільської ради або її посадових осіб

9.1. Рішення, дії чи бездіяльність Майданецької сільської ради та її посадових осіб можуть бути оскаржені до суду.

9.2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання Майданецькою сільською радою передбаченого Законом обов'язку оприлюднювати інформацію;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність Майданецької сільської ради, що порушили законні права та інтереси запитувача.

9.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Секретар сільської ради                                    Т.Драган