ТАЛЬНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Черкаської  області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від     29.07.2011                                м. Тальне                                №  529 

 

Про забезпечення доступу до

публічної інформації в  

Тальнівській  райдержадміністрації

 

Відповідно до пункту 12 статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження Черкаської облдержадміністрації від 18 липня 2011 року № 230 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації»:

1. Визначити відділ з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації спеціальним структурним підрозділом, відповідальним за організацію доступу до публічної інформації в Тальнівській райдержадміністрації.

2. Затвердити форму запиту на інформацію та порядок складання, подання та опрацювання запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них (додаються).

3. Визначити кабінет № 302 за адресою: м. Тальне, вул. Соборна, 28 спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, а для громадян з обмеженими фізичними можливостями – приймальну громадян райдержадміністрації (І поверх адміністративного приміщення районної ради).

4. Встановити, що райдержадміністрація:

4.1. Є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі реалізації райдержадміністрацією своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством та яка знаходиться у володінні райдержадміністрації.

4.2. Не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації інших органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, органів влади інших держав, міжнародних організацій та інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

5. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі,   рекомендувати виконкомам міської та сільських рад:

5.1. Забезпечити безумовне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5.2. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності - в інший прийнятний для громадян спосіб).

          5.3. Затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку.

          5.4. Затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

          5.5. Забезпечити своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність.

6. Відділу з питань внутрішньої політики  апарату райдержадміністрації (Півторак Т.О.):

6.1. Запровадити облік запитів на публічну інформацію, що надходить до райдержадміністрації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

6.2. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

6.3. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих засобах масової інформації даного розпорядження райдержадміністрації.

7.  Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Мельник О.Л.) спільно з відділом з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації (Півторак Т.О.) розробити та подати на затвердження в установленому порядку:

- перелік відомостей, що становлять службову інформацію та організувати його оприлюднення;

- інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять відомості, які становлять службову таємницю.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Щербатюк О.М. та відділ з питань внутрішньої політики  апарату райдержадміністрації ( Півторак Т.О).

 

 

Голова державної адміністрації                                                   Л.В.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження райдержадміністрації

від   29.07.2011   №   529

 

 

 

ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них

         Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них.

         У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

І. Процедура складання та подання запитів, що надходять до райдержадміністрації

1.Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до райдержадміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Письмовий запит на інформацію може бути складений за формою, затвердженою райдержадміністрацією, і може бути отриманий у відділі з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації за адресою: м. Тальне,  вул. Соборна 28, каб. № 302.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів райдержадміністрації, що є розпорядниками інформації, або до відділу з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник структурного підрозділу, що є розпорядником інформації або посадова особа відділу з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

8. Запит на інформацію може бути поданий:

- на поштову адресу 20400, м. Тальне, вул. Соборна, 28;

- на електронну адресу: trda_cancelar@ukr.net;

- телефоном  за номером: (04731)-3-09-47;

- до відділу з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації;

щодня з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів.

ІІ. Механізм опрацювання

запитів на інформацію в райдержадміністрації

         1. Запит на інформацію після надходження до відділу з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації реєструється у відповідному реєстрі інформаційних запитів.

         2. У разі надходження інформаційного запиту до відділів організаційно-кадрової роботи, фінансово-господарського забезпечення, загального, юридичного, на «гарячу лінію» райдержадміністрації, він терміново передається до відділу з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, про що робиться відмітка означеними підрозділами у відповідних журналах.

         3. Спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, відповідальний за здійснення роботи із інформаційними запитами (далі – уповноважена особа), визначає предмет запиту на інформацію та, за погодженням із заступниками голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків за напрямками роботи або у  разі їх відсутності - з  керівником апарату райдержадміністрації, розпорядника інформації, що запитується.

         4. Запит щодо інформації, якою райдержадміністрація не володіє, не зобов’язана відповідно до своєї компетенції володіти, направляється супровідним листом належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Супровідний лист та повідомлення підписується керівником  апарату райдержадміністрації.

         5. Запит на інформацію, розпорядником якої є структурні підрозділи райдержадміністрації, направляється відповідному підрозділу у порядку, визначеному п. 4 розділу ІІ цього Порядку, при цьому у супровідному листі зазначається про необхідність надання відділу з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації копії відповіді на інформаційний запит.

         6. Після надходження відповідної інформації (копії відповіді на запит) до відділу з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, уповноважена особа реєструє відповідь у реєстрі запитів.

         7. Запит на інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація, зокрема, інформацію, що отримана або створена райдержадміністрацією в процесі здійснення своїх повноважень та яка перебуває у володінні апарату райдержадміністрації, розглядається безпосередньо відділом з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації.

          8. За необхідністю   відділом з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації готується службова записка відповідному структурному підрозділу апарату райдержадміністрації – фактичному розпоряднику інформації, з проханням надати відділу необхідну інформацію.

          Відповідь на інформаційний запит реєструється у реєстрі інформаційних запитів.

ІІІ. Строки розгляду

інформаційних запитів, підстави відмови в їх задоволенні

1. Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

2. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання інформаційного запиту має бути обґрунтоване.

3. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

       4. Інформація на запит надається безоплатно.

5. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

6. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит.
2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.
3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Порядку;
4. Недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначені:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дата (за умови подання письмового запиту).

 

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                                       О.М. Щербатюк

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження райдержадміністрації

від   29.07.2011    № 529

 

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Розпорядник інформації

Тальнівська районна державна адміністрація

 

Запитувач

 

_________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб,

_________________________________________________________________________

найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

_________________________________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_________________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу:

________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу:

 

____________________________________________________________

факсом:

____________________________________________________

за телефоном:

____________________________________________________

 

 

_________                             _____________                          _________________